Direct naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Datum: mei 2019

Deze algemene voorwaarden zijn op al onze overeenkomsten van toepassing. De algemene voorwaarden zijn altijd online beschikbaar en dienen door zowel werknemers als opdrachtgevers gelezen te zijn voordat de overeenkomst wordt aangegaan.

Uitzendbureau Vogel kan een medewerker aan meerdere opdrachtgevers ter beschikking stellen.Uitzendbureau Vogel zal zich inspannen gedurende de opdracht zoveel mogelijk dezelfde medewerker ter beschikking te stellen.


Uitzendbureau Vogel is echter gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende medewerker aan te bieden. Indienstneming medewerker door opdrachtgever.

1. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de medewerker aan te gaan, brengt Uitzendbureau Vogel hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft. De opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de beoordeling van het arbeidsverleden van de medewerker. Uitzendbureau Vogel kan, voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens en aanverwante wet- en regelgeving dit toelaten, op verzoek van de opdrachtgever informatie over dit arbeidsverleden verschaffen, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan, mede omdat zij hiervoor afhankelijk is van de medewerker.

2. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een medewerker wiens terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig is geëindigd.

3.Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde tijd, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende tarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/ overuren) over de resterende duur van de opdracht of – ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is altijd ten minste een vergoeding is verschuldigd. De hoogte van de vergoeding is ten minste €500,- maar kan door Uitzendbureau Vogel worden bepaald. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.

4. Indien de opdrachtgever overeenkomstig dit artikel een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker eindigt de opdracht tussen de opdrachtgever en Uitzendbureau Vogel met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.

5. Indien de opdrachtgever met de medewerker niet aansluitend, maar binnen zes maanden na het einde van diens terbeschikkingstelling, een arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens een vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de opdrachtgever de medewerker hiertoe -rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de medewerker – rechtstreeks of via derden – bij de opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

6. Uitzendbureau Vogel is gerechtigd om voor een medewerker of voor specifieke groepen medewerkers een afwijkende vergoedingsregeling vast te stellen.

7. Medewerkers dienen te melden wanneer ze door een opdrachtgever worden benaderd om rechtstreeks voor deze opdrachtgever te werken. Uitzendbureau Vogel is gerechtigd om een vergoeding te eisen voor gemaakte kosten tijdens de werving en selectie van de kandidaat en voor geschatte gederfde inkomsten. Deze vergoeding is exclusief BTW. Aansprakelijkheid bij schade

8. Aansprakelijkheid van Uitzendbureau Vogel voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade is in alle gevallen uitgesloten.

Partners

Wij werken succesvol samen met:

Engie
Nuon
Osmo Cleaning
Transcom
Freek van der Wal
Olthof